مسیحیت عراق در معرض انقراض

مسیحیت عراق در معرض انقراض

انجمن دفاع از مسیحیان شرق، روز چهارشنبه، درپاریس هشدار داد که حمایت از اقلیت مسیحی در عراق امری ضروری است بویژه که آنها تمام امید خود را ازدست داده و در معرض زوال قرار دارند. به گزارش پرس شیعه؛ بنا به طرح انجمن "مسیحیان...