مرقد امام زادگان شعبه ای از قبور اهل بیت است آیت الله حائری شیرازی:

مرقد امام زادگان شعبه ای از قبور اهل بیت است

عضو مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر این که خدا امامزادگان را وسیله ای برای حاجات انسان ها قرار داده است، گفت: در زیارت جامعه آمده است، روح ائمه اطهار در روح امامزادگان و قبر امامان ما در قبر امامزادگان است؛ قبرامامزادگان...