انسان همیشه باید اهل محاسبه باشد پای درس اخلاق آیت الله جوادی آملی؛

انسان همیشه باید اهل محاسبه باشد

آیت الله جوادی آملی گفت: به ما سفارش کردند که اهل محاسبه باشید؛ محاسبه کردن در امور عادی و عرفی آسان است اما محاسبه کردن در اموری که به تعبیر قرآن کریم ثقیل و وزین است، دشوار است. به گزارش پرس شیعه؛ آیت الله جوادی آملی در...