مردم ایتالیا از روند اقتصادی رضایت ندارند نتایج یک نظر سنجی نشان داد؛

مردم ایتالیا از روند اقتصادی رضایت ندارند

نتایج یک نظر سنجی نشان می دهد که مردم ایتالیا از روند اوضاع اقتصادی این کشور رضایت ندارند. به گزارش پرس شیعه به نقل از استاندارد، بر اساس نتایج یک نظرسنجی ۴۶/۲ درصد از شرکت کنندگان ایتالیایی در این نظرسنجی رشد اقتصادی...