آیا امام حسین علیه السلام به مقصودش رسید؟!

آیا امام حسین علیه السلام به مقصودش رسید؟!

نمایندگان خدا در روی زمین برای هدایت و دعوت خلق به سوی معبود خود همه توان خود را در این راه خرج کردند و تمام سختی ها و ناملایمتی ها را برای رضایت درگاه الهی تحمل نمودند. از داستان های جالب و پندآموزی که در قرآن ذکر شده...