غرامت شاهزاده سعودی به ۳ زن آمریکایی

غرامت شاهزاده سعودی به ۳ زن آمریکایی

یک شاهزاده سعودی که ۳ رانندۀ زن خود را در آمریکا اخراج کرده بود ، محکوم به پرداخت غرامت شد . به گزارش پرس شیعه، این شاهزادۀ عربستانی که عبدالرحمن بن عبدالعزیز نام دارد ۶ سال پیش ۳ زن راننده آمریکایی را اخراج کرد. سایت بی...