برای مبارزه با داعش باید بر جنبه ژئوپلیتیک تأکید کرد نه ایدئولوژیک کیهان برزگر:

برای مبارزه با داعش باید بر جنبه ژئوپلیتیک تأکید کرد نه ایدئولوژیک

رئیس پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه معتقد است دیدگاه ژئوپلیتیک به داعش از لحاظ سیاستگذاری دولت های منطقه را به همکاری بیشتر برای حفظ و تقویت سیستم دولت و مقابله فوری با آن وا می دارد. به گزارش پرس شیعه؛ کنفرانس...