اندیشه الهی امام خمینی ره در برابر اندیشه ایدئولوژی ستیز دوران معاصر

اندیشه الهی امام خمینی ره در برابر اندیشه ایدئولوژی ستیز دوران معاصر

در بخش نخست از گفتگوی پیش رو، حسن رحیم پور ازغدی به پیام تازه انقلاب ایران در نسبت با انقلاب های گذشته اشاره کرده و تئوری انقلاب دینی امام را در مقایسه با دیگر تئوری های دوران معاصر چون مارکسیسم ، لیبرالیزم و فاشیسم که...