تبدیل پسماندهای اتمی به باتریهای الماسی

تبدیل پسماندهای اتمی به باتریهای الماسی

دانشمندان راهی یافته اند که بتوان از پسماندهای اتمی به عنوان یک منبع انرژی استفاده کرد.به گزارش پرس شیعه، به نقل از ساینس الرت، با استفاده از این روش نوین می توان گاز رادیواکتیو را به الماس مصنوعی تبدیل کرد و از آن به...