با بد عهدی آمریکایی ها چه کنیم؟ یاداشت؛

با بد عهدی آمریکایی ها چه کنیم؟

باید حول محور فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اقدام و عمل در حوزه اقتصاد مقاومتی جمع شویم و اجازه ندهیم این بدعهدی و پیمان شکنی آمریکایی ها دستمایه تفرقه و دو دستگی بین مسئولین کشور شود . متن یادداشت محمد اسماعیلی...