هشدار روحانی درباره عواقب بد عهدی آمریکا

هشدار روحانی درباره عواقب بد عهدی آمریکا

رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت : ایالات متّحده، به خوبی می داند که برجام ، اکنون یک سند پذیرفته شدۀ چندجانبه است و اهمال نسبت به اجرای آن از سوی امریکا، تخلفی بین المللی تلقّی خواهد شد و اعتراض جامعۀ جهانی را برخواهد...