نوشته هایی با برچسب "برنامه ضیافت"

سیره علمی و مبارزاتی اولین مؤسس بسیج مردمی در برنامه ضیافت بررسی شد؛

سیره علمی و مبارزاتی اولین مؤسس بسیج مردمی

شیخ جعفر کاشف الغطا هر وقت که پولی نداشت بین فقرا تقسیم کند، به اندازه مبلغ خانه‌اش، از ثروتمندان نجف پول قرض می‌گرفت و خانه‌اش را رهن می گذاشت؛ هنگامی که پول به دستش می رسید، آن قرضش را ادا و خانه‌ اش را از رهن خارج...

آخوند کاشی عارفی وارسته و فیلسوفی حکیم در برنامه ضیافت مطرح شد؛

آخوند کاشی عارفی وارسته و فیلسوفی حکیم

آخوند کاشی حکیمی عارف بود که شاگردانش در طیف های مختلف از قبیل شاعر، حکیم، طبیب، ادیب، سیاس، عارف، فیلسوف و دیگرعلوم بودند و در و دیوار با او ذکر می گفتند. به گزارش پرس شیعه؛ منوچهر صدوقی سها، کارشناس عرفان و فلسفه در...

سیره علمی و عملی آیت الله سید موسی زر آبادی در برنامه ضیافت تبیین شد؛

سیره علمی و عملی آیت الله سید موسی زر آبادی

آیت الله زرآبادی عالمِ عامل، فاضل کامل، پیشوای عالمان عمل کننده، سید السند و قوت الاتقیاء الصالحین بودند که در بین مردم و شاگردان خود نفوذ اخلاقی داشتند. به گزارش پرس شیعه؛ محمدعلی حضرتی ها، پژوهشگر دینی، شب گذشته در...