گروههای جهادی خصلت های جهادی را در خود نهادینه کنند رئیس سازمان بسیح مستضعفین:

گروههای جهادی خصلت های جهادی را در خود نهادینه کنند

رئیس سازمان بسیح مستضعفین بر نهادینه کردن خصلت جهادی تاکید کرد وگفت: اگر گروههای جهادی خصلت های جهادی را در خود نهادینه نکنند به وضعیت کسانی که فقط خودشان را دیدند دچار شده و آلوده می شوند. به گزارش پرس شیعه؛ سردار محمد...