عربستان به زودی بشکه‌های نفتش را شناور در دریا خواهد دید

عربستان به زودی بشکه‌های نفتش را شناور در دریا خواهد دید

این روزها شرایط سیاسی نامتعادل و لجام گسیخته‌ای در عربستان دلبسته به نفت حاکم شده است. به گزارش پرس شیعه، شرایط سیاسی نامتعادل و لجام گسیخته ای که در عربستان حاکم است، نشانه‌های روشن و انکارناپذیری از بحران...