فرماندهان داعش به دادگاه های جنایت بین المللی کشانده می شوند

فرماندهان داعش به دادگاه های جنایت بین المللی کشانده می شوند

مدیر کل امور سیاسی و بین الملل وزارت امور خارجه در یادداشتی تاکیدکرد: اخیراً در سطح بین المللی ایده هایی برای کشاندن فرماندهان داعش به دادگاه های جنایت بین المللی مطرح شده است. حمید بعیدی نژاد مدیر کل امور سیاسی و بین...