گزارش آژانس بهانه ­های غرب را تضعیف کرد بهشتی ­پور:

گزارش آژانس بهانه ­های غرب را تضعیف کرد

دکتر بهشتی ­پور در برنامه "رویداد" رادیو گفت و گو با موضوع اولین گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی اظهار داشت: کشورهای غربی در حال حاضر هیچ بهانه­ ای برای عدم لغو تحریم ها ندارند و هرچه زودتر باید طبق مواد توافق نامه در...