برنامه ویژه کویت برای بیمه درمان بازنشستگان

برنامه ویژه کویت برای بیمه درمان بازنشستگان

بازنشستگان برای انتخاب نوع بیمه نامه خود آزاد هستند اما این پوشش بیمه‌ای هزینه‌های درمانی خارج از مرزهای کویت را تامین نمی کند. وزیر بهداشت کویت از اجرای طرح بیمه درمان این کشور برای بازنشستگان خبر داد. به‌گزارش پرس...