تأثیر دین اسلام بر هنر شرق بررسی می‌شود در پژوهشکده هنر فرهنگستان هنر؛

تأثیر دین اسلام بر هنر شرق بررسی می‌شود

نشست تخصصی «تأثیر اسلام بر هنر شرق» به همت گروه هنر شرق پژوهشکده هنر فرهنگستان هنر برگزار می‌شود. به گزارش پرس شیعه؛ نشست تخصصی «تأثیر اسلام بر هنر شرق» به همت گروه هنر شرق پژوهشکده هنر برگزار می‌شود. در این نشست...