اتهام زنی وهن آلود به شیخ عیسی قاسم اهانت به علمای دین است بیانیه اتحادیه اروپایی علما و تئولوگ های شیعه؛

اتهام زنی وهن آلود به شیخ عیسی قاسم اهانت به علمای دین است

جایگاه دانشمندان اسلامی در میان امّت در فرهنگ اصیل قرآن کریم کاملاً تعریف شده است. هرگونه اقدام در راستای حذف فیزیکی شیخ عیسی قاسم از متن جامعه بحرین یک انحراف از مکتب قرآن است. به گزارش پرس شیعه؛ متن زیر بیانیه...