عربستان سعودی به “تبعیض شدید” علیه دختران پایان دهد

عربستان سعودی به “تبعیض شدید” علیه دختران پایان دهد

یک نهاد مسئول حمایت از کودکان در سازمان ملل متحد، دولت عربستان سعودی را به خاطر نحوه رفتار با کودکان مورد انتقاد شدید قرار داده است. در گزارش کمیته آمده است که نظام آموزشی عربستان سعودی هم از نظر دسترسی به امکانات و...