آمریکا و عربستان بزرگترین بازیگران تجارت مرگ

آمریکا و عربستان بزرگترین بازیگران تجارت مرگ

براساس جدیدترین تحقیق صورت گرفته، آمریکا با صدور سلاح به مناطق مختلف جهان از جمله آفریقا، آسیا و خاورمیانه همچنان در ردیف بزرگ ترین صادر کننده و عربستان سعودی نیز در ردیف بزرگ ترین وارد کننده سلاح در جهان قرار...