کودکان قربانی تجاوزهای جنسی کشیشان در آمریکا

کودکان قربانی تجاوزهای جنسی کشیشان در آمریکا

موضوع انحراف و تجاوز جنسی کشیشان به کودکان در جهان غرب ابعاد تازه ای پیدا کرده و اخیرا صدها کودک، قربانی تجاوز از سوی حدود ۵۰ کشیش معرفی شده اند. به گزارش پرس شیعه؛ بخش هایی از تخلفات کشیشان دراین زمینه اخیرا در گزارشی...