تحریف تاریخ ایران در نمایشگاه باکو

تحریف تاریخ ایران در نمایشگاه باکو

رویکرد جمهوری آذربایجان در تحریف تاریخ ایران، انکار مشترکاتش با ایران و مصادره مواریث و مفاخر ادبی، تاریخی و هنری همچنان ادامه دارد. به گزارش پرس شیعه؛ پایگاه اینترنتی «قاینار اینفو» جمهوری آذربایجان در گزارشی با...