ادامه تحصن مقابل منزل آیت الله عیسی قاسم + عکس

ادامه تحصن مقابل منزل آیت الله عیسی قاسم + عکس

تعداد بسیاری از مردم بحرین همچنان مقابل منزل آیت الله عیسی قاسم تحصن کرده اند. به گزارش پرس شیعه؛ مردم بحرین همچنان در اعتراض به اقدام نظام حاکم آل خلیفه در سلب تابعیت آیت الله عیسی قاسم، مقابل منزل ایشان در منطقه...