نگاه روسها به حکومتها در منطقه مردم محور است نه دولت محور کارشناس مسائل روسیه:

نگاه روسها به حکومتها در منطقه مردم محور است نه دولت محور

تحلیل گر مسائل بین الملل ضمن مطح کردن روسیه به عنوان بازیگر عمده تحولات منطقه، گفت که تحولات در کشورهای عربی شرایط را به نفع روس ها و برای حضور فعال این کشور در منطقه دگرگون کرد. به گزارش پرس شیعه؛ نشست «سیاست خارجی...