جرایم و تخلفات انتخاباتی از نگاه قانون

جرایم و تخلفات انتخاباتی

انتخابات در جمهوری اسلامی ایران یکی از مولفه‌های نظام مردم سالاری و شاخص مشروعیت نظام است که برای آن قوانین و مقرراتی لحاظ شده که نیاز است کاندیداها به این قوانین اشراف کافی داشته باشند. به گزارش پرس شیعه ،علاوه بر...