تروریست های حلب: اتحاد برای جلوگیری از نابودی

تروریست های حلب: اتحاد برای جلوگیری از نابودی

گروههای مطرح تروریستی در حلب و حومه آن در شمال سوریه به دنبال پیشروی ارتش و همپیمانانش در جبهه حومه شمالی حلب، به منظور نجات خود چاره ای جز ادغام کامل تحت لوای فرماندهی واحد نیافتند. به گزارش پرس شیعه، منابع نزدیک به برخی...