انسان با ترک لذات ‌آنی می تواند لذت های بالاتری را درک کند آیت الله مصباح یزدی:

انسان با ترک لذات ‌آنی می تواند لذت های بالاتری را درک کند

آیت الله مصباح با بیان این که هر کار اختیاری نیازمند شناخت و میل است، گفت: اگر انسان می خواهد ترک لذت آنی کند باید بداند بعدش لذت بالاتری پیدا کرده یا از درد و رنج بزرگتری رهایی پیدا می کند، انسان باید فکر کند که ترک لذت...