دولت آمریکا باید نشان دهد که دولت بعدی نمی تواند از برجام عقب نشینی کند

دولت آمریکا باید نشان دهد که دولت بعدی نمی تواند از برجام عقب نشینی کند

رئیس وموسس شورای آمریکایی های ایرانی تبارموسوم به ˈنایاکˈ(NIAC) ، بابیان اینکه دولت آمریکا باید نشان دهد که دولت بعدی نمی تواند ازبرجام عقب نشینی کند، گفت: اوباما برای به خطر نیفتادن اجرای برجام باید قبل ازپایان دوره...