پیچیده بودن امر تزکیه انسان، عامل درک نشدن حکمت دستورات دینی است یادداشت؛

پیچیده بودن امر تزکیه انسان، عامل درک نشدن حکمت دستورات دینی است

تزکیه مفهومی عمیق‌ تر از تربیت است و نیز یک نوع عملیات خاص تربیتی جهت‌ دار است. تربیت ممکن است تنها به تنظیم رفتار انسان و تغییر برخی گرایش‌ها بینجامد، در حالی که تزکیه به ریشه‌ ها می‌پرداز کتاب «شهر خدا؛ رمضان و...