ماه رجب فرصت گرانقدر خود سازی و تعالی معنوی انسان است عضو شورای حوزه علمیه مازندران:

ماه رجب فرصت گرانقدر خود سازی و تعالی معنوی انسان است

عضو شورای حوزه علمیه مازندران با اشاره به فرارسیدن ماه مبارک رجب، گفت: ماه رجب فرصت گرانقدر خوسازی و تعالی معنوی انسان است که می توانیم بهره برداری شایسته از این ماه گرانقدر داشته باشیم که برکات و دستاوردهای ارزشمندی...