دیدگاه شیخ الازهر درباره تعدد همسر

دیدگاه شیخ الازهر درباره تعدد همسر

شیخ الازهر با بیان اینکه تعدد زوج بدون دلیل، اقدامی بیهوده و بی معناست، تاکید کرد: هر کسی را که آیه یا حدیثی نقل کند که به چند همسری سفارش کرده باشد را به چالش می کشم. به گزارش پرس شیعه؛ احمد الطیب، شیخ الازهر مصر در...