چرا آمریکا به‌ دنبال تغییر رژیم در ایران است؟ یادداشت؛

چرا آمریکا به‌ دنبال تغییر رژیم در ایران است؟

با روی کار آمدن اوباما که نماینده‌ی جناح دموکرات‌ها محسوب می‌شد، ادبیات ساکنان کاخ سفید در مورد ایران از ابراز نظر در خصوص تغییر رژیم، به تغییر رفتار تغییر کرد. به گزارش پرس شیعه؛ با روی کار آمدن اوباما که نماینده‌ی...