واکنش سردار سلیمانی به تفرقه افکنی های آمریکا تا آخر عمر در جایگاه سربازی هستم

واکنش سردار سلیمانی به تفرقه افکنی های آمریکا

به دنبال فضاسازی های رسانه ای و عملیات روانی هفته های اخیر رسانه های بیگانه و نیز برخی مقام های آمریکایی درباره سرلشکر حاج قاسم سلیمانی، وی با صدور بیانیه ای تاکید کرد که مردم اقدام های تفرقه افکنانه دشمنان را خنثی می...