تفسیر موضوعی قرآن از فخرالدین رازی: اسرار التنزیل و انوار التاویل عضو هیأت علمی دائره المعارف بزرگ اسلامی معرفی کرد؛

تفسیر موضوعی قرآن از فخرالدین رازی: اسرار التنزیل و انوار التاویل

یکی از بهترین و قدیمی‌ترین تفاسیر موضوعی قرآن، به نام «اسرار التنزیل وانوار التأویل» اثر فخر رازی است که با توجه به جایگاه تفسیر موضوعی، در میان رویکردهای تفسیری موجود، اهمیت ویژه ای دارد. به گزارش پرس شیعه؛ شورمان،...