سخنان عضو الازهر درباره اشتباهات سادات و مبارک

سخنان عضو الازهر درباره اشتباهات سادات و مبارک

عضو هیات علمای برجسته الازهر مصر گفت که آنچه دردوره مبارک و سادات درباره تفکر سلفی ها در مصر روی داد اکنون در حال تکرار شدن است. به گزارش پرس شیعه؛ شیخ احمد کریمه " درگفت و گو با " رای الیوم " با تاکید بر اینکه جریان سلفی...