متاسفانه تقلید از غرب موجب تغییر پیرایش جوانان ما شده است آیت الله العظمی سبحانی:

متاسفانه تقلید از غرب موجب تغییر پیرایش جوانان ما شده است

حضرت آیت الله سبحانی گفتند: آرایش جوانان ما عوض شده و همه آنها در تقلید از غربیان است؛ اگر از آنها بپرسیم چرا مدل موی شما این گونه است، بیان می کنند که دیگران چنین می کنند؛ متاسفانه این همان منطق کهنه ای است که در گذشته...