ژئوپلیتیک برجام و تقویت جایگاه ایران در منطقه و نظام بین الملل کیهان برزگر بررسی کرد؛

ژئوپلیتیک برجام و تقویت جایگاه ایران در منطقه و نظام بین الملل

اجرایی شدن برجام در پرتو روابط متعادل با قدرت های جهانی ظرفبت ژئوپلتیک جدیدی به سیاست خارجی ایران می دهد که می تواند در خدمت توسعه اقتصادی کشور و ثبات منطقه ای قرار گیرد. به گزارش پرس شیعه، دکتر کیهان برزگر رئیس گروه...