ایجاد فضای پرسش گری و آزاد اندیشی در حوزه بررسی شد در کمیسیون پژوهش و تولید علم ؛

ایجاد فضای پرسش گری و آزاد اندیشی در حوزه بررسی شد

هجدهمین جلسه کمیسیون پژوهش و تولید علم در راستای بررسی طرح «ایجاد فضای پرسشگری و تعمیق فضای آزاداندیشی در سطوح و رشته‌های مختلف» برگزار شد. به گزارش پرس شیعه؛ در ابتدای این جلسه گزارشی از طرح «ایجاد فضای پرسشگری و...