مأموریت تازه سفیر عربستان که عراق او را بیرون کرد

مأموریت تازه سفیر عربستان که عراق او را بیرون کرد

ثامر سبهان، سفیر سابق عربستان در عراق، منصب تازه ای از سوی پادشاه سعودی دریافت کرد. به گزارش پرس شیعه؛ پادشاه عربستان ثامر سبهان، سفیر سابق این کشور در عراق، را که با اصرار بغداد از منصب سفارت عربستان در عراق کنار...