انتشار سه کتاب قرآنی از سوی جامعه القرآن الکریم

انتشار سه کتاب قرآنی از سوی جامعه القرآن الکریم

انتشارات جامعه القرآن الکریم سه کتاب جدید با موضوع: کتاب آموزشی حفظ موضوعی، پژوهشنامه واژه های قرآن و درس نامه عمل به قرآن کریم را منتشر کرد . به گزارش پرس شیعه؛ کتاب آموزشی حفظ موضوعی، در۸ فصل و ۸۳ درس تدوین شده است...