فرآیند شکوفایی تمدنی اسلام در هند منتشر شد به قلم جبار رحمانی؛

فرآیند شکوفایی تمدنی اسلام در هند منتشر شد

کتاب «فرآیند شکوفایی تمدنی اسلام در هند؛ تحلیلی بر فرآیندها و ساز و کارها شکوفایی تمدن اسلامی ـ هندی» به قلم جبار رحمانی منتشر شد. به گزارش پرس شیعه به نقل از پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، کتاب «فرآیند شکوفایی...