خروج مزدوران بلک واتر از تعز تحولات یمن؛

خروج مزدوران بلک واتر از تعز

دریافت تلفات سنگین موجب شد شرکت «بلک واتر» مزدورانش را از جبهه العمری در استان تعز یمن خارج کند. به گزارش پرس شیعه، به نقل از سبا، شرکت امنیتی «بلک واتر» تصمیم گرفت پس از دریافت تلفات سنگین، مزدورانش را از جبهه العمری...