اقدام جدید فرانسه برای محدود کردن زنان مسلمان

اقدام جدید فرانسه برای محدود کردن زنان مسلمان

شهرداری شهر سیسکو در شمال جزیره کرس فرانسه پوشش شنای اسلامی موسوم به «بورکینی» برای زنان مسلمان را درپی مشاجره شدید ناشی از تصویربرداری یک گردشگر از زنان مسلمان ممنوع کرد. به گزارش پرس شیعه به نقل از روسیا الیوم این...