ادبیات همگرایی بین انسانها را افزایش می‌دهد

ادبیات همگرایی بین انسانها را افزایش می‌دهد

دبیر هشتمین جشنواره قند پارسی گفت: سخن گفتن از کرامت و حقوق انسانی بسیار ساده به نظر می‌رسد اما در عمل بسیار دشوار است و در این میان ادبیات می‌تواند ما را با یکدیگر مهربانتر کند و همگرایی بین انسانها را افزایش دهد. به...