شیخ علی سلمان ملوان کشتی انقلاب است عضو ارشد جمعیت الوفاق:

شیخ علی سلمان ملوان کشتی انقلاب است

رئیس شورای جمعیت الوفاق بحرین از دبیرکل زندانی این جمعیت به عنوان ملوان کشتی انقلاب مردمی یاد کرد. به گزارش پرس شیعه؛ جمیل کاظم رییس شورای جمعیت الوفاق بحرین نسبت به ادامه حبس شیخ علی سلمان دبیرکل این جمعیت اعتراض کرد...