مرجعیت عراق: امکان پیشگیری از بحران وجود داشت

مرجعیت عراق: امکان پیشگیری از بحران وجود داشت

نماینده مرجعیت عراق گفت، اگر جناح های سیاسی درست رفتار می کردند امکان پیشگیری از بسیاری از بحران هایی که کشور به آن گرفتار شده است، وجود داشت. به گزارش پرس شیعه، به نقل از سومریه، شیخ "عبدالمهدی الکربلایی" در خطبه نماز...