تکرار جنایت خانوادگی در عربستان!

تکرار جنایت خانوادگی در عربستان!

پس از فجایع دو قلوهای داعشی سعودی در کشتن مادرشان، این بار یک جوان عربستانی، مادر ۶۰ ساله خود را با چندین ضربه چاقو، در استان خلیص به قتل رساند. این، دومین حمله از این نوع ظرف دو هفته گذشته است. به گزارش پرس شیعه؛...