جنگ افروزی غرب و درگیری های روزانه پناهجویان در یونان

جنگ افروزی غرب و درگیری های روزانه پناهجویان در یونان

جنگ افروزی غرب دردیگر کشورها باعث سیل پناهجویان به سوی یونان گردیده و درگیری های روزانه آنان باعث نگرانی مسئولان این کشور شده است. به گزارش پرس شیعه؛ جنگ افروزی غرب درکشورهای دیگر باعث شده که سیل پناهجویان به سوی...