در ۱۲ فروردین عصر نوینی در تاریخ ایران و اسلام و آزدای خواهان جهان آغاز شد محقق و پژوهشگر حوزه:

در ۱۲ فروردین عصر نوینی در تاریخ ایران و اسلام و آزدای خواهان جهان آغاز شد

محقق و پژوهشگر حوزه گفت:در ۱۲ فروردین تولد نظام جمهوری اسلامی از نثار خون بهترین فرزندان ایران به وجود آمد و نور اسلام عزیز در ام القرای جهان تشیع پس از گذشت قرن ها در ایران اسلامی متجلی شد. به گزارش پرس شیعه؛ حجت...